ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการโรงเรียนน่าอยู่ [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6 [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1-3 [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการสานสัมพันธ์ป้ายไวนิลกรอบไม้ [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา [ ดาวน์โหลไฟล์ ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ ( ดาวน์โหลดไฟล์ )

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโครงการเปิดโลกอนุบาล(Project Approach) ( ดาวน์โหลดไฟล์ )

ประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา ( ดาวน์โหลดไฟล์ )

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสเข้าค่ายลูกเสือ) [ ดาวน์โหลด ]

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสี) [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ประกาศโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ]

การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด ]

 

การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ]

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด ]

 

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ]

 

บัญชีรายการซื้อหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด ]

 

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดเอกสาไฟล์ PDF ]

ส

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์ HTML ]

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION [ ดาวน์โหลดไฟล์ Word ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION [ ดาวน์โหลดไฟล์ HTML ]

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2559 [ Word ]

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2559 [ PDF ]

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2559 [ HTML ]

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน

เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อหนังสือเรีย

เอกสารสอบราคาซื้อหนังสือเรียน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

[ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (HTML FILE)

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน

[ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (HTML FILE)

 
         

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร 02-4290777 โทรสาร 02-4290777 กด 104

All Right reserved