อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล

การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 13 เมืองโอ่งวิชาการ '58
ระหว่างวันที่ 17-18-19 มิถุนายน 2558

ที่

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ได้รางวัล

1

จัดสวนถาดแห้ง

 

ม.1-2-3

นางสมใจ  คำโท

เหรียญทองยอดเยี่ยม

2

คัดลายมือ

 

ป.4-5-6

นางสาวสุมรีย์  สวนเวียง

เหรียญทอง

3

วาดภาพระบายสี

 

ม.1-2-3

นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์

เหรียญทอง

4

โครงงานวิทยาศาสตร์

 

ม.1-2-3

นางสมใจ  คำโท

ไมได้เหรียญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ทักษะคอมพิวเตอร์()ทำเว็บไซต์

 

ม.1-2-3

นายกุลวิณ  ถานะกอง

เหรียญทองแดง

6

โครงงานคณิตศาสตร์

 

ม.1-2-3

นางศรัณยา  เจริญจิตร์์

เหรียญทองแดง

       

นายสมเด็จ  มันทราช

 
           
           

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Creaed by : Kullawin Thanakong