นางเสาวลักษณ์  อินแสน
นางเสาวลักษณ์ อินแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการฝ่ายบุคลากร
โครงการฝ่ายการเงินและพัสดุ
โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

Uplaod
 
 

ก้าวไกลด้านการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.59 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำคณะครูและนักเรียนเข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน
[ อ่านต่อ ]
คณะพระธรรมทูตตำบลบ้านใหม่ แสดงปาฐกถาธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2559
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดประชุม
ผู้ปกครองพร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่าเครื่องแบบ
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดประชุมครูเพื่อชี้แจง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
[ อ่านต่อ ]
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และมอบประกาศนียบัตร เอกสาร ปพ.1
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมสรุปมาตรฐานตามโครงการประกันคุณภาพ
[ อ่านต่อ ]
   

[ หน้าถัด>>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
 
 
         
สถิติผู้เข้าชม        
       
25 June, 2016 12:54        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Creaed by : Kullawin Thanakong