นางเสาวลักษณ์ อินแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการฝ่ายบุคลากร
โครงการฝ่ายการเงินและพัสดุ
โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 
 
นายทศพล  รอดรัตนาทูล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  เป็นประธานร่วมกันร้องเพลงชาติ และกล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
[ อ่านต่อ ]
นายทศพล  รอดรัตนาทูล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวนำปฏิญาณตน และพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
d
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวคำถวายปฏิญาณ
[ อ่านต่อ ]
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล อ.เมือง จ.ราชบุรี
[ อ่านต่อ ]
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด บื้องหน้าเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
[ อ่านต่อ ]
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอสามพราน เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
[ อ่านต่อ ]
นายกฤษณะ สุมาลย์โรจน์ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการสวดพระอภิธรรม
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาการเปรียญวัดเทียนดัด
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน พระบรมโกศ
[ อ่านต่อ ]
นางจงรักษ์ โตรักษา รองฯนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.1-3
[ อ่านต่อ ]
นักเรียนชั้น ป.4-5-6 เข้าค่ายวิชาการที่ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ จ.กาญจนบุรี
[ อ่านต่อ ]
วันศุกร์ที่  2  กันยายน  2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด โดยนายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
[ อ่านต่อ ]
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 คณะครูนำนักเรียน ป.1-4 ไปค่ายธรรมะที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
[ อ่านต่อ ]

[ หน้าถัด>>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
 
 
         
สถิติผู้เข้าชม        
       
4 December, 2016 14:56        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

สร้างสรรค์โดย : กุลวิณ ฐานะกอง