นางเสาวลักษณ์ อินแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการฝ่ายบุคลากร
โครงการฝ่ายการเงินและพัสดุ
โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 
 
   
นางจงรักษ์ โตรักษา รองฯนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่
เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.1-3
[ อ่านต่อ ]
นักเรียนชั้น ป.4-5-6 เข้าค่ายวิชาการที่ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ จ.กาญจนบุรี
[ อ่านต่อ ]
วันศุกร์ที่  2  กันยายน  2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด โดยนายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
[ อ่านต่อ ]
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 คณะครูนำนักเรียน ป.1-4 ไปค่ายธรรมะที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
[ อ่านต่อ ]
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ส่งนักเรียนชั้น ป.5-6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
[ อ่านต่อ ]
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
[ อ่านต่อ ]
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 คณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์
[ อ่านต่อ ]
นางสาวศรีนุช ปุ๋ยรักษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประชุมชี้แจงแนวการป#778899ระเมินผลการปฏิบัติราชการ
[ อ่านต่อ ]
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 59 นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด และนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศระดับจังหวัด Smart Trainers
[ อ่านต่อ ]
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
[ อ่านต่อ ]
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 59 นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนจะนำคณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครองตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
[ ชมภาพ ]
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ตามโครงการยกระดับคุณภาพ
[ ชมภาพ ]
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 59 นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานประชุมประจำเดือนและได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงประชามติ
[ อ่านต่อ ]
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 59 นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสุขภาพ
เทศบาลอ้อมใหญ่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของกล่องโฟม
[ อ่านต่อ ]

[ หน้าถัด>>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
 
 
         
สถิติผู้เข้าชม        
       
17 October, 2016 11:37        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Creaed by : Kullawin Thanakong