นางเสาวลักษณ์ อินแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง

หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการฝ่ายบุคลากร
โครงการฝ่ายการเงินและพัสดุ
โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

<>

 
 

ก้าวไกลด้านการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

   
ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และมอบประกาศนียบัตร เอกสาร ปพ.1
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมสรุปมาตรฐานตามโครงการประกันคุณภาพ
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผอ.รร.เทศบาล๑
วัดเทียนดัด เป็นประธานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
[ อ่านต่อ ]
ผอ.เสาวลักษณ์ อินแสน นำคณะครู
ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโป่งกระทิงบน
[ อ่านต่อ ]
นายสุชาติ ตันเสถียร รองนายกฯ เทศบาลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการ
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนชั้น ม.3 จัดทำบุญโรงเรียน เลี้ยงพระเพล 9 รูป
[ อ่านต่อ ]
   
   
   
   
 

 

หน้าถัดไป

   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
 
 
 
         
สถิติผู้เข้าชม        
       

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐
โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗